گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس

اجرای طرح امنیت اخلاقی در شهر تهران توسط نیروی انتظامی همچنان در مناطق مختلف شهر تهران پیگیری می شود.

گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس

گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 595x397px.
گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 595x397px.
گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس

گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 595x397px.
گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 595x397px.
گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 595x397px.
گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس

گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 595x397px.
گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 595x397px.
گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 595x397px.
گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 595x397px.
گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس

گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 595x397px.
گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 595x397px.
گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس

گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 595x397px.
گشت پلیس امنیت اخلاقی و دستگیر شدن بد حجاب ها + عكس

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 10 مرداد 1390    | توسط: رعد    |    | نظرات()